fbpx

Regulamin Świadczenia Usług

26 czerwca 2018

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Właścicielem serwisu internetowego www.rodzinamontessori.pl (zwanego dalej „Serwis”), którego dotyczy niniejszy Regulamin świadczenia usług („Regulamin”), jest Simple Toys Beata Wintoch z siedzibą w Węgrowie przy ul. Wiejskiej 16. Numer NIP: 824-177-36-99, REGON: 368081708 (zwanym dalej Administrator).
2. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu. Rozpoczęcie korzystania z usług jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
3. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest zakupienie usług w postaci szkoleń. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi szkoleniowe świadczone przez Administratora.
4. Przeglądanie zawartości Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji, natomiast zakup usług z zakresu szkoleń jest odpłatny zgodnie z cennikiem („Cennik”) przekazanym zainteresowanemu zakupem i/lub udziałem w szkoleniu Użytkownikowi i zaakceptowaną przez Użytkownika ofertą.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek danych o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

§ 2
Zamówienie usług szkoleniowych

1. Zakupu usługi szkoleniowej dokonuje się bezpośrednio poprzez Serwis. W tym celu Użytkownik powinien w sposób kompletny i zgodny z prawdą uzupełnić formularz zamówienia dostępny w Serwisie, a także potwierdzić zamówienie, wraz z jego ceną oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Umożliwia się także zgłoszenie na szkolenie poprzez kontakt e-mailowy. Wymagane jest wówczas potwierdzenie przez Serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w wyznaczonym terminie. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że w przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu.
2. Administrator nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika podawanych przez niego w toku zamówienia usługi szkolenia. Użytkownik oświadcza, że podawane przez niego dane podawane w procesie zamówienia są prawdziwe. Administrator w uzasadnionych przypadkach budzących podejrzenie autentyczności przesłanych danych może uzależnić przyjęcie zamówienia od uwiarygodnienia tych informacji. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji niezbędnych do realizacji zamówienia danych i niezwłocznego informowania
Administratora o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację zamówienia.
3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność miejsc. W przypadku, gdy w ramach objętego zamówieniem szkolenia nie będzie już dostępnych miejsc, Administrator niezwłocznie poinformuje Użytkownika o tym fakcie, z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania. Administrator w miarę możliwości zaproponuje inny termin lub inne szkolenie. Brak decyzji lub decyzja odmowna na przedstawioną propozycję po upływie 7 dni od uzyskania informacji przez Użytkownika, jest równoznaczne z odstąpieniem od realizacji
zamówienia przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik dokonał już zapłaty za zamówienie, Administrator dokona zwrotu opłaconej należności w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia na wskazane konto bankowe. W przypadku przedsiębiorców w terminie do 14 (czternastu) dni od otrzymania faktury korygującej.
4. Administrator jest uprawniony do odwołania, zmiany programu, terminu i/lub miejsca szkolenia, w szczególności w razie zaistnienia przyczyn losowych lub mających charakter siły wyższej. O każdorazowej zmianie Użytkownik jest informowany drogą telefoniczną bądź e-mailową. W przypadku odwołania szkolenia Administrator w miarę możliwości zaproponuje inny termin szkolenia lub inne szkolenie. W przypadku, gdy Użytkownik nie zaakceptuje jakiejkolwiek z wyżej wymienionych zmian przystępuje mu prawo do odstąpienia od zawartej umowy. Jeśli Użytkownik dokonał już zapłaty za zamówienie, Administrator dokona zwrotu
opłaconej należności w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia na wskazane konto bankowe. W przypadku przedsiębiorców w terminie do 14 (czternastu) dni od otrzymania faktury korygującej.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Użytkownika adresu email oraz numeru telefonu do komunikacji w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.
6. Zamówienie usługi szkoleniowej odbywa się poprzez sieć Internet, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz w przypadku, gdy Użytkownik składający zamówienie jest konsumentem („Konsument”), zgodnie z definicją wskazaną w zdaniu następnym (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konsument składający zamówienie usługi szkoleniowej jest uprawniony do złożenia Administratorowi żądania rozpoczęcia świadczenia usług przez Administratora przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w którym mowa w § 5.
8. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

§ 3
Zasady uczestnictwa w szkoleniu

1. Na miejsce szkolenia Użytkownik dojeżdża we własnym zakresie i na własny koszt. Administrator nie zapewnia dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia w trakcie trwania szkolenia (chyba, że w ofercie danego szkolenia wskazano inaczej).
2. Uczestnicy szkoleń oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakikolwiek sposób lub formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców oraz są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz są udostępniane Użytkownikom jedynie do użytku prywatnego. Za wyjątkiem przypadków przewidzianych stosownymi przepisami prawa, materiały szkoleniowe nie mogą być przedmiotem obrotu przez uczestników, w tym sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie.
3. Uczestnicy szkoleń organizowanych przez Administratora oświadczają, że wyrażają zgodę na bezpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie utrwalanie i wykorzystywanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
4. Administrator będzie wykorzystywał zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń.
5. Celem szkolenia jest przedstawienie i przekazanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności obejmujących metodologię szeroko rozumianego wychowania w nurcie pedagogiki Montessori, a także zagadnień związanych z rozwojem osobistym i budowaniu relacji rodzinnych. Administrator nie gwarantuje uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia, zaś uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionej metodologii i wiedzy.
6. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma „Pakiet uczestnika”, który zawiera: materiały edukacyjne z warsztatów w formie papierowej; folder materiałów edukacyjnych z języka w formie elektronicznej, folder materiałów edukacyjnych z kultury w formie elektronicznej; stały rabat 10% w sklepie internetowym Simple Toys.
7. Administrator i/lub jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia za zwrotem wpłaconych przez uczestnika pieniędzy proporcjonalnie potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu, w przypadku powtarzającego się nieodpowiedniego zachowania uczestnika, w tym sprzecznego z obowiązującym porządkiem prawnym lub zasadami współżycia społecznego, to jest w szczególności, jeśli uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzących lub innych uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg lub realizację programu szkolenia.
8. W przypadku, gdy uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu, wpłacone środki może wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego szkolenia, a także przenieść je na inne szkolenie organizowane przez Administratora. Zwrot wpłaconych środków nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.

§ 4
Płatności

1. Ceny prezentowane w Cenniku są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT w ustawowo obowiązującej wysokości.
2. Użytkownik może dokonać opłaty zamówienia za pośrednictwem dostępnego w Serwisie systemu płatności internetowej (Przelewy24) lub poprzez przelew bankowy. Płatności powinny być dokonane w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia zamówienia. W tytule przelewu powinno znaleźć się imię i nazwisko zamawiającego oraz nazwa szkolenia. Brak dokonania płatności w wyżej wskazanym terminie powoduje automatyczne anulowanie
zamówienia.
3. Po odnotowaniu wpłaty Administrator wystawi zamawiającemu dokument sprzedaży (rachunek bądź fakturę VAT).
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika, także w zakresie zmiany cen za świadczone przez siebie usługi, a także organizowania akcji promocyjnych, udzielania rabatów i zniżek. Wszystkie promocje organizowane przez Administratora nie łączą się.

§ 5
Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem, składający zamówienie na usługi świadczone przez Administratora ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie, które może być złożone na wzorze formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Zwrot wszystkich należności wynikających z odstąpienia od umowy następuje przy użyciu takiego samego środka zapłaty jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wskaże inaczej. Zwrot zostanie dokonany niezwłocznie, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. W przypadku, gdy Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy po dokonaniu wcześniejszego zgłoszenia żądania rozpoczęcia świadczenia przez Administratora, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia, które Administrator wykonał do tego czasu. Kwotę tę wylicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, mając na uwadze kwotę uzgodnionej w umowie ceny za świadczoną usługę.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w sytuacji, gdy Administrator wykona usługę w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta.

§ 6
Dane osobowe

1. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu złożenia zamówienia. Dane będą przetwarzane przez Administratora w zakresie realizacji zamówienia usługi szkoleniowej oraz rozpatrywania postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do skutecznego zrealizowania zamówienia.
2. Każdemu zamawiającemu przysługuje prawo wglądu i aktualizacji danych osobowych, a także prawo do żądania usunięcia danych.
3. Jeżeli zamawiający wyrazi dodatkową zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail będą wysyłane informacje handlowe przez Administratora.
4. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych będzie przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 7
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz realizacji zamówień powinny być zgłaszane e-mailowo na adres: warsztaty@simpletoys.pl w terminie do 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową usługa miała być wykonana.
2. Reklamacja powinna zawierać adres elektroniczny lub listowny, imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na wskazany w reklamacji adres e-mail lub listowny.
4. Postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176).
5. Decyzja Administratora co do reklamacji jest ostateczna, ale nie wyklucza dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw przez Użytkownika/Zamawiającego (chyba, że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa). O każdej zmianie Administrator powiadomi Użytkowników Serwisu poprzez informację na stronie startowej Serwisu w terminie co najmniej 30 dni przed wejściem w życie planowanych zmian. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z
akceptacją przez niego wprowadzonych zmian.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2017 r.
3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

2017 - ⓒ Simple Toys Beata Wintoch

ul. Wiejska 16, 07-100 Węgrów, Tel: 25 30 70 008, E-mail: biuro(at)simpletoys.pl, NIP: 8241773699

Regulamin Świadczenie Usług | Polityk Prywatności i Plików Cookies